AOPK ČR >> O AOPK ČR >> OP LZZ

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ), oblast podpory 4.1  je zaměřena na posilování institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy, na její modernizaci a posílení rozvoje lidských zdrojů.

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK) realizovala v uplynulých dvou letech  projekt Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů v AOPK ČR, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00025, jehož hlavním cílem  bylo nastavení a zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v AOPK ČR, včetně zavedení podpůrných nástrojů k realizaci kvalitní personální politiky v rámci organizace (personální strategie, vymezení pracovních pozic, e-learningovou formu vzdělávání zaměstnanců) a zavedení kvalitativních opatření v oblasti ŘLZ.

Cílovou skupinou byli a jsou všichni zaměstnanci AOPK, pilotně především personalisté a vedoucí zaměstnanci (celkem 114 osob a v období udržitelnosti projektu následně další). Projekt zahrnuje všechny regiony ČR.       

Průběh : Projekt byl zahájen začátkem roku 2011 a realizace plánována do konce roku 2012. Vzhledem k opožděnému schválení realizace a kofinancování projektu ve výši 15% ze státního rozpočtu byly v průběhu roku 2011 realizovány především přípravné práce a shromážděny potřebné podklady pro výběrová řízení a budoucí dodavatele služeb. Po schválení podstatné změny projektu v prosinci 2011, která se týkala zejména úspor v rozpočtu projektu a snížení počtu členů realizačního týmu, byla urychleně vypsána výběrová řízení na dodavatele služeb a postupně zahájena skutečná realizace jednotlivých klíčových aktivit. Do realizace projektu byli, vzhledem k jeho charakteru zapojeni také  externí dodavatelé, kteří doplnili tak interní realizační tým. Ten tvořili – manažer projektu, 2 personalistky v rozdělení jednoho celého úvazku, finanční manažerka na drobný úvazek a 6 vedoucích pracovních skupin – vybraných vedoucích regionálních pracovišť AOPK, kteří od října 2011 působili nejen jako odborní konzultanti při tvorbě jednotlivých výstupů, ale též zprostředkovávali přenos informací od realizačního týmu a dodavatelů k dalším zaměstnancům AOPK .  

Výsledky : V rámci projektu vzniklo několik dílčích výsledků, tzv. inovativních produktů, vycházejících z jednotlivých klíčových aktivit projektu:

 1) Pasport pracovních pozic: po konzultacích s vedením organizace byly zpracovány pasporty pro 35 pracovních typových pozic, s nimiž budou nadále pracovat všichni vedoucí zaměstnanci při náboru a přijímání nových pracovníků a tvorbě pracovních náplní pro jednotlivé zaměstnance. Vzhledem k úsporným opatřením v oblasti mzdové a ve snížení počtu tabulkových míst je většina zaměstnanců organizace zařazena v tzv. kumulovaných pracovních pozicích, takže pasporty budou vhodným východiskem pro zpřesnění stávajících pracovních náplní. Zpracován byl též Kompetenční model a Katalog kompetencí

2) Personální strategie a  metodická příručka pro oblast řízení lidských zdrojů:  Začátkem této etapy realizace projektu byl připraven a všem zaměstnancům rozeslán dotazník, který měl velmi vysokou - téměř 97% návratnost. Z údajů v něm uvedených pak byla zpracována Analýza vzdělávacích potřeb a návrh plánu dalšího rozvoje a vzdělávání pracovníků.  Tyto dokumenty jsou součástí Závěrečné zprávy dodávky, která byla po projednání s vedením organizace a seznámení vyššího managementu organizace v prosinci 2012 na gremiální poradě předána realizačnímu týmu projektu k dalšímu využití.

3) Pilotně byly zpracovány a realizovány manažerské kurzy pro vedoucí pracovníky organizace. V zakoupeném prostředí MOODLE bylo pro „studující“ k dispozici 5 e-learningových modulů - kurzů: Rozvoj osobnosti, Komunikační dovednosti, Manažerské dovednosti, Základy managementu a marketingu ve veřejné správě a Metody řízení ve veřejné správě s průběžnými ověřovacími testy i závěrečným testem. Všechny vzdělávací moduly budou nadále přístupné i v roce 2013. Po nastudování prvních třech modulů se následně konaly v srpnu a říjnu 2012 praktické tréninky. Ve vybraných objektech podle územní spádovosti se v 8 bězích těchto tréninků zúčastnilo 113 z plánovaných 114 vedoucích zaměstnanců. Procvičovány byly zejména vybrané běžné dovednosti a schopnosti, které budou  zúčastnění moci nadále využívat ve své řídící a personální práci. Podle zpětné vazby se manažerské kurzy setkaly s mimořádně kladným ohlasem, i včetně postesknutí k nedostatku času na hlubší procvičení. Úspěšní absolventi manažerských kurzů obdrželi koncem prosince dodavatelem vhodně graficky připravené certifikáty.

4) Znalostní databáze: Cílem této aktivity bylo vytvořit jednotnou informační a znalostní databázi, přístupnou všem zaměstnancům s využitím k další interní komunikaci. V rámci úsporných opatření a požadavku na snížení nákladů projektu rozhodlo vedení organizace pro zřízení znalostní databáze (data dosud vedená v prostých exelových tabulkách) využít interní SW prostředí Lotus Notes , resp. speciální  nově utvořenou záložku v databázi interní adresář . Znalostní databáze tak bude obsahovat především informace o absolvovaných vzdělávacích aktivitách jednotlivých zaměstnanců, které přispívají k prohloubení a aktualizaci jejich kvalifikace podle požadavků zaměstnavatele. Znalostní databáze bude též sloužit v budoucnu pro uvažovaný systém hodnocení pracovního výkonu a profesní a kompetenční způsobilosti zaměstnanců.

I když reálně/formálně byl projekt „Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů v AOPK ČR“ ukončen  dle  harmonogramu k 31. 12. 2012, realizační tým připravuje v lednu a únoru  2013 vyhodnocení jeho výsledků, závěrečnou monitorovací zprávu a podklady pro celkový audit projektu a řadu dalších, především administrativních záležitostí.

Dodavatelé:

- AQE advisors, a. s., se sídlem v Brně – pomoc při administrativním řízení projektu

- Processes, a. s.  se sídlem v Praze – dodavatel zakázky

- PragoData Consulting, s. r. o. se sídlem v Brně – informační a komunikační technologie

- AUDITDANĚ.CZ, s. r. o. se sídlem v Praze– audit projektu

 

Věra Dřevíkovská

17.1.2013

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ) v letošním roce pokračuje v realizaci projektu Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů v AOPK ČR, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00025, jehož hlavním cílem  je nastavení a zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizaci. Projekt je hrazen z 85% z Evropského sociálního fondu a zbývající část ze státního rozpočtu. 

V červenci bylo zakoupeno  a vyladěno e-learningové prostředí Moodle  od firmy PragoData Consulting,s.r.o.(vítězem výběrového řízení realizovaného přes e-tržiště) pro studium  5 modulů Manažerských kurzů  určených vedoucím  pracovníkům celé organizace. První tři moduly – Rozvoj osobnosti, Komunikační dovednosti a Manažerské dovednosti byly  dodány společností Processes,a.s., která zvítězila ve výběrovém řízení.  Během srpna se ukutečnilo 6 běhů praktických tréninků k obsahu uvedených modulů. Těchto tréninků se v příjemném prostředí Svratky, Mochova a Hrubé Vody u Olomouce se zúčastnilo celkem 85 kolegů a kolegyň, kteří přes počáteční obavy ocenili  přínos těchto kurzů i zvolený způsob studia a praktických nácviků pro svoji řídící práci. Pochvalu za přípravu i samotné tréninky a jejich obsah zaslouží též obě lektorky , které se účastníkům věnovaly s velkou péčí , radami a pochopením Zbývající 2 běhy jsou plánovány na začátek října a zúčastní se jich především vedoucí všech regionálních pracovišť AOPK ČR. Do konce září budou do e-learningového prostředí vloženy  moduly  Základy managementu a marketingu ve veřejné správě a Metody řízení ve veřejné správě.  Po nastudování těchto dvou modulů a absolvování zkušebních testů v uživatelsky příjemném prostředí Moodle, obdrží po celkovém vyhodnocení výsledků ze strany lektorů úspěšní absolventi certifikát.

Společně s touto aktivitou připravuje realizační tým projektu společně s týmem dodavatele (spol.Processes, a.s.) průběžně další materiály, které poslouží ke zkvalitnění personální práce v organizaci. Jsou to Katalog kompetencí (pravomocí) a kompetenční model, dále Vymezení vybraných typových pozic – tzv. pasport pracovních míst, Analýza vzdělávacích potřeb a Personální strategie, a to s využitím výsledků již vyplněných úvodních dotazníků. Uvedené materiály, resp. jejich obsah bude  též diskutován na společném workshopu s vedením organizace v listopadu letošního roku a upraven dle připomínek. Průběžně je ve spolupráci s vedoucími pracovních skupin –vybranými vedoucími regionálních pracovišť aktualizována Vzdělanostní(znalostní) databáze celé organizace, kterou vede personální oddělení.

Koncem července zpracoval realizační tým Monitorovací zprávu o průběhu a výsledcích činností projektu za období leden – červen 2012 a odevzdal ji na Odbor strukturálních fondů Ministerstva vnitra, které je spolu s Ministerstvem práce a sociálních věcí poskytovatelem 85% nákladů projektu.

Během září se uskuteční též průběžný audit projektu s cílem „vychytat“ případné nedostatky ve finanční dokumentaci projektu s cílem uznatelnosti všech nákladů.  Průběžný i závěrečný audit  provede firma AUDIT DANĚ,s.r.o.

 

Věra Dřevíkovská,

6.září 2012

 

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ) v letošním roce realizuje  z uvedeného operačního programu dva projekty.Tím prvním je projekt Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů v AOPK ČR, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00025, jehož hlavním cílem  je nastavení a zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v organizaci. Projekt je hrazen z 85% z Evropského sociálního fondu a zbývající část ze státního rozpočtu.  Oproti loňskému roku, kdy probíhaly složité dodatečné schvalovací procesy týkající se financování projektu a  různé přípravné práce a činnosti, došlo letos k samotné realizaci projektového záměru. Podle plánovaného postupu byla vypsána tři výběrová řízení na veřejné zakázky malého rozsahu.  V prvním, které se týkalo „Zajištění administrativního řízení projektu“ a kde byla hlavním hodnotícím kriteriem cena, zvítězila firma AQE advisors, a.s. se sídlem v Brně. Její specialisté  na základě smlouvy uzavřené v lednu letošního roku pomáhají internímu realizačnímu týmu zvládnout složitou administraci projektu a zejména rozsáhlé výkaznictví pro poskytovatele finanční dotace, kterým je Ministerstvo vnitra. Monitorovací zpráva za období červenec – prosinec 2011, předkládaná v lednu 2012, nám byla po drobných doplněních a vysvětleních ve výkazech činností členů realizačního týmu schválena. Navíc byla situace komplikována již několikátou změnou projektového manažera přiděleného tomuto projektu ze strany poskytovatele podpory.

Druhé výběrové řízení na „Zpracování pasportu a kompetenčního modelu, analýzy vzdělávacích potřeb, zpracování personál. strategie vč. metodické příručky, a realizace manažerského vzdělávání“ bylo po upřesnění podmínek zadávání veřejných zakázek stanovených novelou zákona,a vyjasněním stanovisek poskytovatele podpory a zřizovatele AOPK vyhlášeno v březnu  a ukončeno v květnu 2012. Hlavním kriteriem z 60% byla opět cena a další kriteria např. popis postupu k realizaci zakázky a struktura výstupů zakázky a zasazení do systému ŘLZ, sledovala kvalitu a výhodnost nabídky pro zadavatele. Jedenáct nabídek hodnotila komise jmenovaná ředitelem AOPK ve spolupráci s vedoucími pracovních skupin, jimiž jsou vybraní vedoucí regionálních pracovišť a po srovnání bodového ohodnocení zvítězila firma PROCESSES, a. s. se sídlem v Praze. Její nabídka  byla nejkomplexnější a cenově nejvýhodnější. Během června pak byl připraven a odladěn základní DOTAZNÍK, který byl rozeslán všem zaměstnancům a který je jedním z výchozích dokumentů pro zpracování základních výstupů projektu - pasportu pracovních míst, kompetenčního modelu, analýzy vzdělávacích potřeb, personální strategie, znalostní databáze aj.. Po drobných počátečních obtížích technického charakteru se vrátilo do poloviny července téměř 95 % dotazníků, za což je třeba všem zúčastněným zaměstnancům velice poděkovat. Současně probíhala příprava tří z pěti vzdělávacích modulů e-learningových kurzů manažerského vzdělávání v tzv. měkkých dovednostech, a to Rozvoj osobnosti, Komunikační dovednosti a Manažerské dovednosti. Ve třech srpnových týdnech a jednom říjnovém proběhne všech 8 plánovaných běhů praktických tréninků v uvedených tématech, kterých se zúčastní 114 vedoucích zaměstnanců z celé organizace. Zbývající dva moduly  e-learningových kurzů, které budou primárně sloužit k ověření úrovně dosažených znalostí a doplnění dalších témat – základů managementu a marketingu ve veřejné správě a metody řízení ve veřejné správě, se uskuteční v podzimních termínech. Úspěšným absolventům bude na závěr předán certifikát. Pro úspěšnou realizaci manažerských kurzů bylo nutné pořídit e-learningové prostředí, a to formou vyhlášení veřejné zakázky. Protože čas na přípravu technických podmínek realizace manažerského vzdělávání a samotný termín dodání byl velmi krátký, cílem byl nákup již hotového produktu. Jediným kriteriem byla opět cena a využili jsme tentokrát možností e-tržiště. I když jsme pečlivě připravovali zadávací dokumentaci, v průběhu řízení jsme vyřizovali řadu dodatečných dotazů a nakonec jsme byli nuceni původní výzvu po konzultaci s poskytovatelem podpory kvůli zamezení podezření z diskriminace zrušit pro výpadek e-tržiště v závěru  řízení. Minimálně dvě firmy své nabídky v dané časové lhůtě totiž nemohly do systému vložit. Opětovné vyhlášení výběrového řízení bylo úspěšné a ze sedmi nabídek nejnižší cenu nabídla firma brněnská firma PragoData Consulting, s.r.o.  

V červnu jsme též po průzkumu trhu v poptávkovém řízení vybrali firmu AUDIT DANĚ CZ, s.r.o, se sídlem v Praze, která podle metodiky operačního programu, zajistí audit celého projektu v závěru roku 2012.

V současné době vrcholí příprava a zpracování již 3. monitorovací zprávy za období leden – červen 2012, kterou jsme povinni předložit do konce července. V průběhu tohoto půlroku  nám byla též schválena žádost o podstatnou změnu projektu, a to v přesunech plánovaných finančních částek mezi jednotlivými položkami, a to v zájmu úhrady části cestovních nákladů pro účastníky praktických tréninků.

 

Věra Dřevíkovská,

personalistka

16.7.2012

 

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ) je zaměřený na snižování nezaměstnanosti prostřednictvím aktivní politiky trhu práce, profesního vzdělávání, dále na začleňování sociálně vyloučených obyvatel zpět do společnosti, zvyšování kvality veřejné správy a mezinárodní spolupráci v uvedených oblastech. Je financován především z prostředků cíle Konvergence, ale v oblastech aktivní politiky trhu práce, modernizace veřejné správy a veřejných služeb a mezinárodní spolupráce též z prostředků pro cíl Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost

Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK ) realizuje v roce 2011 dva projekty (ze tří připravených.  Prvním je projekt Podpora rozvoje řízení lidských zdrojů v AOPK ČR, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/58.00025, jehož hlavním cílem  je nastavení a zavedení efektivního systému řízení a rozvoje lidských zdrojů v AOPK ČR. Jde zejména o nastavení funkčního a udržitelného rozvoje ŘLZ, zavedení podpůrných nástrojů k realizaci kvalitní personální politiky v rámci organizace (pers.strategie,vymezení pracovních pozic, e-learning),
a zavedení kvalitativních opatření v oblasti ŘLZ. Cíle projektu budou naplněny především skrze zavedení a implementaci personální strategie a realizaci vzdělávacích aktivit, včetně implementace inovativních nástrojů pro potřeby podpory realizace vzdělávání.

Cílovou skupinou jsou zaměstnanci AOPK ČR - zejména personalisté a vedoucí zaměstnanci (celkem 112 osob a v období udržitelnosti projektu následně další). Projekt zahrnuje všechny regiony ČR.       

Průběh : Projekt je zahájen  od začátku roku 2011  a realizace plánována do konce roku 2012.Vzhledem k opožděnému schválení realizace a kofinancování projektu ve výši 15% ze státního rozpočtu zřizovatelem- MŽP (ž 27.7.2011) byly v dosud realizovány přípravné práce a shromážděny  potřebné podklady pro dodavatele služeb.  Nejprve  tedy budou uskutečněna výběrová řízení na dodavatele služeb, poté bude zahájena realizace samotných klíčových aktivit. Do realizace projektu jsou a  budou, vzhledem k jeho charakteru, zapojeni především externí dodavatelé, kteří v souladu s principy udržitelnosti,  a doplní tak interní realizační tým – manažer projektu, 2 personalistky, finanční manažer a 6 vedoucích prac. skupin. Realizační tým  následně převezme řízení implementace a aktualizaci výstupů.

Výsledky : V rámci projektu vznikne několik dílčích výsledků vycházejících z jednotlivých klíčových aktivit: -Pasport pracovních pozic, - metodická příručka pro oblast řízení lidských zdrojů-  Personální strategie, Kariérní řád apod.- znalostní databáze a systém manažerského vzdělávání.

Celkové náklady projektu : 6 403 mil. Kč

Kontakt: RNDr. František Pojer, frantisek.pojer@nature.cz, tel.: 283 069 245

Cílem druhého projektu s názvem Procesní optimalizace AOPK ČR (reg. č. CZ.1.04/4.1.00/59.00071) je zmapování a následná procesní optimalizace činností AOPK ČR s primárním zaměřením na naplnění tzv. národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb.

Cílovou skupinou jsou všichni zaměstnanci AOPK ČR (celkem cca 600 osob).

Průběh: Projekt byl zahájen k 1. 7. 2011 a jeho realizace plánována do cca konce roku 2013. V současné době probíhá výběr dodavatelů na dodávku úvodních analytických služeb. Následně bude realizováno vlastní technické řešení a další aktivity dle schváleného harmonogramu projektu.

Výsledky: V rámci projektu dojde k naplnění legislativní povinnosti vyplývající z novely zákona o archivnictví, provedena procesní optimalizace oběhu dokumentů na AOPK ČR  a návrh technického řešení plnohodnotného el. oběhu dokumentů.

Celkové náklady projektu : 8 788 mil. Kč

Kontakt: Ing. Jan Zohorna, jan.zohorna@nature.cz, tel.: 283 069 244

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt