AOPK ČR >> Druhová ochrana >> EHP fondy

EHP fondy

 EEAGrantsMinisterstvo životního prostředí

Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska.

“Tyto webové stránky byly vytvořeny za finanční podpory EHP fondů 2009-2014 a Ministerstva životního prostředí. Za jejich obsah je výhradně odpovědná Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a nelze je v žádném případě považovat za názor donora nebo Ministerstva životního prostředí.“


EHP a Norské fondy                                                                                                                              english

EHP a Norské fondy  patří od roku 2004 do nástrojů finančního mechanismu Evropského hospodářského prostoru (EHP), jež přispívá ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů mezi zeměmi v EHP. Tento záměr vychází z Dohody o EHP, která umožňuje třem nečlenským státům EU – Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku, podílet se na volném obchodu se zeměmi EU. Jejich příspěvek do EHP fondů má tak za cíl podporu a posílení spolupráce a kontaktů s šestnácti členskými státy EU střední a jižní Evropy. V České republice jsou EHP fondy a samostatné Norské fondy spravované Ministerstvem financí ČR (MF ČR).

Vedle dalších prioritních programových oblastí byl pro období 2009 – 2014 v ČR vypsán také program CZ02 - Biodiverzita a ekosystémové služby/Monitorování a integrované plánování a kontrola v životním prostředí/Adaptace na změnu klimatu. AOPK ČR je v rámci tohoto programu hlavním příjemcem dotace pro celkem 21 projektů, z nichž 17 projektů bylo zařazeno do podprogramu Malého grantového schématu: „Záchranné programy pro zvláště chráněné druhy II“. Zprostředkovatelem programu CZ02 je MF ČR a  jeho podprogramu (MGSII) Ministerstvo životního prostředí (MŽP).

Celkový rozpočet všech projektů podpořených z EHP fondů realizovaných AOPK ČR činí 86 213 526,- Kč včetně spolufinancování z rozpočtu MŽP, které tvoří 15% (MGSII) či 20% (CZ02) z celkové částky jednotlivých projektů.


Projektové AKTUALITY

 
Realizované projekty AOPK ČR z EHP fondů:
číslo projeku
název projektu
celkové způsobilé výdaje projektu (Kč)
termín realizace
EHP-CZ02-OV-1-024-2015 (EHP-7)
Monitoring stavu evropsky významných druhů rostlin a živočichů a druhů ptáků v soustavě Natura 2000
19 849 995
1.1.2015 - 31.12.2016
EHP-CZ02-OV-1-028-2015 (EHP-40) 
Komplexní přístup k ochraně fauny terestrických ekosystémů před fragmentací krajiny v ČR
 10 245 917
1.1.2015 - 30.4.2017
 EHP-CZ02-OV-1-026-2015 (EHP-42)
Opatření pro zastavení úbytku biodiverzity na celostátní a regionální úrovni
 9 999 619
 1.1.2015 -30.4.2017
EHP-CZ02-OV-1-016-2014 (EHP-34) 
Vytvoření strategie pro snížení dopadů fragmentace říční sítě ČR
 28 653 241
 1.1.2015 - 30.4.2017
 MGSII-2
Monitoring a odchovy perlorodky říční na Ašsku
 570 486
 1.3.2015 - 30.6.2016
 MGSII-3
Realizace záchranného programu hnědáska osikového v letech 2015–2016
 1 214 341
 1.2.2015 - 30.4.2017
 MGSII-4
Propagace ochrany perlorodky říční a jejího habitatu
 1 552 555
 1.4.2015 - 30.4.2017
 MGSII-8
Revitalizace povodí, optimalizace funkčních prvků a monitoring v klíčové lokalitě perlorodky říční Blanice a Zlatý potok
 1 838 001
 1.3.2015 - 30.6.2016
 MGSII-9
 Aktualizace záchranného programu matizny bahenní (Angelica palustris)
 295 054
 1.4.2015 -31.3.2017
 MGSII-10
Realizace managementových opatření a monitoringu hořečku mnohotvarého českého v rámci záchranného programu
 417 585
 1.4.2015 - 31.7.2016
MGSII-11
Zpracování odborných podkladů pro rozhodnutí o vytvoření záchranného programu pro zvláště chráněné druhy pobřežnice jednokvětá, prasetník lysý a rozchodník huňatý
904 043
1.4.2015 - 30.11.2016
MGSII-17
Záchranný program pro zvonovec liliolistý (Adenophora liliifolia)
676 666
1.2.2015 - 30.4.2017
MGSII-22
Příprava záchranného programu pro snědek pyrenejský kulatoplodý (Ornithogalum pyrenaicum subsp. sphaerocarpum)
373 759
1.4.2015 - 30.4.2017
MGSII-23
Příprava záchranného programu pro koniklec otevřený (Pulsatilla patens)
634 169
1.2.2015 - 30.4.2017
MGSII-24
Založení nových odchovů sysla obecného a osvětová činnost v rámci realizace jeho záchranného programu
883 587
1.4.2015 - 31.12.2016
MGSII-25
Příprava záchranného programu hořečky – hořeček nahořklý pravý (Gentianella amarella subsp. amarella) a hořeček drsný Sturmův (Gentianella obtusifolia subsp. sturmiana)
939 780
1.3.2015 - 30.4.2017
MGSII-26
Příprava záchranného programu pro raroha velkého (Falco cherrug)
1 095 441
1.2.2015 - 30.4.2017
MGSII-27
Příprava záchranného programu pro krasce dubového (Eurythyrea quercus)
1 464 951
1.2.2015 - 30.4.2017
MGSII-29
Aktualizace záchranného programu pro rdest dlouholistý (Potamogeton praelongus)
170 781
1.4.2015 - 30.10.2016
MGSII-53
Péče o vybrané lokality sysla obecného v ČR v roce 2015
1 527 894
1.4.2015 - 30.11.2016
MGSII-57
Obnova biotopu perlorodky říční v údolní nivě Lužního potoka a monitoring
2 905 660
1.1.2016 - 30.4.2017
 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt