AOPK ČR >> CITES

CITES

                                                                   

CITES - oficiálně používaná zkratka pro Úmluvu o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin (dále jen úmluva) - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora 

Úmluva CITES je realizována v jednotlivých členských zemích prostřednictvím zmocněných úřadů, tzv. výkonných, vědeckých a kontrolních orgánů.

V České republice je výkonným orgánem s vrcholnou působností Ministerstvo životního prostředí ČR, regionálními výkonnými orgány jsou krajské úřady. Vědeckým orgánem CITES s celostátní působností je Agentura ochrany přírody a krajiny ČR (AOPK). Funkci kontrolního orgánu zastává Česká inspekce životního prostředí.

 

AKTUALITA:  Sborník z 11. ročníku semináře k problematice CITES - CITESOVÉ EVERGREENY s podtitulem

Farmové chovy a jejich význam pro ochranu druhů

Seminář_Farmové_chovy_2021_sborník.pdf

 

 

Sborník z 10. ročníku semináře k problematice CITES - CITESOVÉ EVERGREENY s podtitulem

Zaostřeno na Čínu

Zaostreno_na_Cinu_2019_sbornik.pdf

 

 

 

Sborník z 9. ročníku semináře k problematice CITES - CITESOVÉ EVERGREENY s podtitulem

Mazlením k týrání?

Mazlením k týrání 2018 sborník.pdf

 

 

Sborník z 8. ročníku semináře k problematice CITES - CITESOVÉ EVERGREENY s podtitulem

CITES - včera, dnes a zítra

 

CITES_sbornik_2017.pdf

 

  

NOVÉ PŘÍLOHY CITES

 

Od 4.2. 2017 je v platnosti nařízení komise č. 2017/160, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a ve kterém jsou zahrnuty změny v přeřazení druhů schválené po Konferenci smluvních stran CITES v říjnu 2016.

Chovatelé mohou začít registrovat nové druhy zařazené v CITES, na které se vztahuje povinnost registrace, od 6.2. 2017.

Druhy nově podléhající registraci jsou: žako šedý (Psittacus erithacus), druhy z čeledi luskounovitých (Manidae), magot (Macaca sylvanus), krokodýlovec čínský (Shinisaurus crocodilurus), vybrané druhy slepýšovitých rodu Abronie, dva druhy gekonů Cnemaspis psychedelica a Lygodactylus williamsi.

 

AKTUALITA:                                          PŘEŘAZENÍ ŽAKA DO CITES I    

Chovatele žaků POZOR!  

 

 Počátkem roku 2017 čekají majitele žaků šedých (Psittacus erithacus) nové povinnosti!

žako_velkýžako_liberijský

Žako šedý velký (Psittacus erithacus erithacus) a žako šedý liberijský (Psittacus erithacus timneh). Úmluva CITES doposud vnímá žaka šedého jako jeden druh se dvěma poddruhy. Foto: Milan Bartl

 

Proč došlo k přeřazení žaka šedého z CITES II do CITES I?

Na Konferenci smluvních stran CITES v jihoafrickém Johannesburgu (přelom září a října 2016) bylo smluvními stranami odhlasováno velké množství změn v přílohách CITES. Změna, která se české chovatelské veřejnosti dotkne nejvíce, představuje přeřazení žaka šedého (Psittacus erithacus) z přílohy CITES II do přílohy CITES I. Účinnost této změny pro členské země EU nastane s publikováním novely příloh CITES k nařízení Komise č. 338/97 v úředním věstníku EU. Tato novela již bude zahrnovat změny v přílohách A-D (promítnutí změn v přílohách I-III odhlasovaných v Johannesburgu do evropského práva).

Více o výsledcích Konference zde.

 

Co bylo hlavním důvodem této změny?

Návrh na přeřazení žaka z CITES II do CITES I podalo 7 afrických zemí: Angola, Chad, Gabun, Guinea, Nigerie, Senegal, Togo; spolunavrhovateli byli EU a USA. Zařazení žaků do CITES I mělo na konferenci smluvních stran velkou podporu, v tajném hlasování se 95 smluvních stran z přítomných 152 volících stran vyslovilo pro přeřazení ze II do I. Proti bylo 35 zemí (např. Bahrain, Spojené arabs.emiráty, Dem.rep. Kongo, Čína, JAR, Japonsko, Norsko, Kamerun).

Hlavními důvody pro přeřazení (a zároveň naplnění kritérií podle CITES) jsou: ohrožení populací na přežití ve volné přírodě z důvodu obchodu a úbytku stanovišť (odlesňování), neudržitelné techniky odběru jedinců z volné přírody, díky nimž dochází k vysoké mortalitě jedinců už po odchytu a před vlastním transportem a také v jeho  průběhu (30-90%). Druh mnohde zcela vymizel, nebo se vyskytuje jen lokálně ve velmi malých počtech. Došlo k poklesu populace za tři generace (46,5 roku) o 50% (v Ghaně o 90%, také v Beninu je extrémně vzácný či místně vyhubený, dále v Burundi, Guinei, Guinei – Bissau, Keni, Rwandě, Tanzanii a Togu).

Od roku 1975 do 2014 bylo legálně vyvezeno přes 1,3 milionu jedinců z volné přírody, žako je nejvíce obchodovaným ptákem z příloh CITES. Na 800 jedinců reálně vyvezených měsíčně připadá až 1500 reálně odchycených jedinců měsíčně. Žako šedý byl 4 x zařazen do revize obchodu pod Výborem CITES pro živočichy (Animals Committee) mezi nejčastěji obchodované druhy.

 

Kamerun a Demokratická republika Kongo – omezení vývozů

Kamerun je dnes jedinou areálovou zemí, která ještě má do konce roku 2016 povolenou kvótu na vývoz žaků z volné přírody (3000 jedinců za rok). Demokratická republika Kongo (DRC) měla na letošní rok kvótu 5000 jedinců, vývoz z této země byl ale v březnu zastaven. Stalo se tak na základě lednového jednání Stálého výboru CITES (Standing Committee). Důvodem bylo závažné porušování pravidel pro povolený a regulovaný obchod. Kvóta pro vývoz žaků byla v DRC byla pravidelně překračována, docházelo k padělání vývozních permitů, vyváželi se jedinci z jiných areálových zemí přes DRC a také Kamerun, docházelo k vývozu jedinců  deklarováných jako odchované v zajetí, ale ve skutečnosti se jednalo o papoušky z odchytu.

Kamerun byl jedinou zemí, která  vytvořila plán péče (management plan) na udržení populace žaků ve volné přírodě a na základě toho stanovila kvótu. Vědecký přístup ke způsobu stanovení kvót byl však významně kritizován CITES komunitou, také opatření uváděná v management plánu nebyla dostatečně implementována v praxi.

 

Zařazení žaka do CITES II selhalo

Regulace mezinárodního obchodu s ohroženýni druhy by měla být taková, aby nedošlo k ohrožení druhu ve volné přírodě. U žaka se pouhá regulace (nikoli úplný zákaz) obchodu, resp. vývozu ptáků z přírody, projevila jako vysoce neúčinná.  CITES I bude znamenat celosvětový zákaz obchodu (resp. vývozu jedinců z volné přírody), vyšší sankce, intenzivnější kontroly, jednotnou implementaci všech zemí, registraci zařízení k odchovu CITES I pro komerční účely.

 

Co bude znamenat zařazení do CITES I pro české chovatele?

Pro české chovatele žaků bude tato změna znamenat povinnou registraci všech exemplářů druhu žako šedý a s tím spojené povinné značení. K prodeji či obecně pro komerční nakládání s exempláři žaka budou muset mít chovatelé vydanou výjimku ze zákazu komerčních činností, stejně jako u jiných druhů papoušků zařazených v CITES I (resp. v příloze A EU).

Více informací k nové legislativě týkající se chovu a komerčního nakládání s žaky najdete na webu MŽP - zde.

 

Jaká je role AOPK ČR?

AOPK ČR je vědeckým orgánem CITES v ČR (§ 27 zákona č. 100/2004 Sb.).

V praxi to znamená, že vydává stanoviska pro orgány státní správy - krajské úřady, Magistrát hl. m. Prahy (MHMP) a Ministerstvo životního prostředí (MŽP). Reálně se zabývá zjišťováním splnění definice pro exemplář narozený a odchovaný v zajetí (tedy odchov ve druhé generaci v zajetí ze zakladatelských chovných jedinců, kteří byli získáni v souladu s právními předpisy - legální základ chovu).  Pokud bude majitel či dlouhodobý držitel žaka chtít jedince prodat v rámci EU (i ČR), bude muset na registračním úřadě (krajské úřady, MHMP) požádat o vydání výjimky ze zákazu obchodních činností (tzv. žlutý CITES). Tato výjimka je úřadem vydávána ve správním řízení, není na ní právní nárok a pro toto řízení vydává AOPK ČR stanovisko.

V případech, kdy úřad bude zvažovat uznání jiného způsobu značení nežli je předepsaný celistvý kroužek či mikročip, může si také vyžádat stanovisko AOPK ČR. Konečné rozhodnutí ve vydání či nevydání výjimky je plně v kompetenci registračních úřadů.

Pro vývoz exempláře mimo EU je nutné vydání vývozního povolení Ministerstvem životního prostředí (MŽP). Toto povolení je vydáváno také ve správním řízení, v rámci něhož je také žádáno o stanovisko AOPK ČR.

 

Vyjádření ogránů CITES k nově vydané brožuře Žako v CITES I

 

Brožura „Žako v CITES I“ není oficiální publikací orgánů CITES v ČR – obsahuje řadu chyb a nepřesností

 V prosinci 2016 byla serverem Ararauna.cz zastoupeném Janem Potůčkem vydána brožura Žako v CITES I. Nové povinnosti pro chovatele. Upozorňujeme, že ačkoliv brožura obsahuje přetisk Informace z webu Ministerstva životního prostředí k registraci, vydávání výjimek ze zákazu obchodních činností a vývozu papouška žaka do třetích zemí a dále rozhovory se zástupci Agentury ochrany přírody a krajiny ČR a České inspekce životního prostředí k dané problematice, nejedná se o oficiální publikaci, jež by vznikla ve spolupráci s výše uvedenými orgány ochrany přírody v ČR. Publikace ve svých dílčích kapitolách (zejména kapitolách Registrace žaka krok za krokem, Volné létání a cestování s žaky v CITES a Obchodování s papoušky žako po vstupu do CITES I) obsahuje značné množství chyb a nepřesností, které mohou vést v konečném důsledku k dezinformaci chovatelské veřejnosti ve vztahu k novým postupům souvisejícím s přeřazením uvedeného druhu do přílohy I k CITES. Proto doporučujeme všem chovatelům žaka, aby při ověřování postupů dalšího nakládání s exempláři uvedeného druhu vycházeli především z oficiálních informací poskytnutých orgány CITES v ČR.

 

 

AKTUALITA:  Sborník ze 7. ročníku semináře k problematice CITES - CITESOVÉ EVERGREENY s podtitulem:

O ČEM SE MLUVÍ ANEB AKTUÁLNÍ CHOVATELSKÉ VÝZVY

O čem se mluví aneb aktuální chovatelské výzvy.pdf

2016  sborník seminář CITES

 

 

 

AKTUALITA:  Sborník ze 6. ročníku semináře k problematice CITES - CITESOVÉ EVERGREENY s podtitulem:

LOVEM K OCHRANĚ?

  Lovem k ochraně, 2015 - sborník.pdf

     

 

 

AOPK ČR

Vyhledávání

Regionální pracoviště

Regionální pracoviště

Fotogalerie AOPK ČR

Fotogalerie AOPK ČR

 

 

 

 

 

 

Resort životního prostředí další instituce resortu ŽP
Skrýt